รายงานการประชุมทีมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC) โรงพยาบาลบ่อเกลือ