ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายแพทย์พศิษฐ์  ศรีประเสริฐ

พ.ศ.2535- พ.ศ.2536

2

นายแพทย์กอบเกียรติ  ดอนสกุล

พ.ศ.2536- พ.ศ.2538

3

นายแพทย์สุพจน์  ช่างเอกวงศ์

พ.ศ.2538- พ.ศ.2540

4

นายแพทย์วีระ  เอกอนันตกุล

พ.ศ.2540- พ.ศ.2543

5

นายแพทย์กฤษ  ใจวงค์

พ.ศ.2543- พ.ศ.2545

6

นายแพทย์ชาตรี  ตั้งพัฒนสมบัติ

พ.ศ.2545- พ.ศ.2547

7

นายแพทย์เอกวุฒิ  สุขสินธารานนท์

พ.ศ.2547- พ.ศ.2548

8

นายแพทย์เฉลิมพล  พงษ์พิชติ

พ.ศ.2548- พ.ศ.2551

9

นายแพย์พิชิต  แร่ถ่าย

พ.ศ.2551- พ.ศ.2552

10

นายแพทย์เฉลิมพล  พงษ์พิชิต

พ.ศ.2552- พ.ศ.2560

11

นายแพทย์สหภาพ  ตาดี

พ.ศ.2560- พ.ศ.2561

12

แพทย์หญิงนฤมล  คำเฝ้า

พ.ศ.2561- พ.ศ.2562

13

นายแพทย์วุฒิไกร  จิตอารี

พ.ศ.2562- พ.ศ.2563

14

นายแพทย์นิธิวัชร์  แสงเรือง

พ.ศ.2563- พ.ศ.2565

15

นายแพทย์ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน