นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลบ่อเกลือ

นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ่อเกลือ              มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำโรงพยาบาลไปสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน     ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของ HA ควบคู่กับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ   การบริหารจัดการภาครัฐ มาตรฐานบริการสุขภาพ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมุ่งมั่นการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในภาพอำเภอ เพื่อผลักดันงานด้านสุขภาพ โดยมีนโยบาย  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  1. เน้นการพัฒนาระบบบริการ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม) เน้นการบริการเชิงรุก 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะ สนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อให้มีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการ (Service Excellence)

  2. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) สร้างกลไกป้องการการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล

  3. สร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่ให้เอื้อและสนับสนุนต่อการมีสุขภาพดี มีความพร้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ่อเกลือ

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนครินทรารักษ์