ชื่อองค์กร (ไทย) : โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ชื่อองค์กร (อังกฤษ) : BOKLUEA HOSPITAL

ที่อยู่ : 188 หมู่ 1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ผู้นำสูงสดขององค์กร  :

1.นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา   ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

2.นางสาวพิมพิไล ช่างทอง  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

3.นายรังสิมันตุ์  ฝากมิตร  ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

 

ประวัติโรงพยาบาลบ่อเกลือ

               ปี พ.ศ.2533 เริ่มก่อสร้าง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา พื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ระยะทางห่างจากอำเภอปัว จังหวัดน่าน 48 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองน่าน 113 กิโลเมตร เปิดให้บริการตรวจเฉพาะผู้ป่วยนอก โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย(ปัว) ออกตรวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

               ปี พ.ศ.2535 มีการเปิดให้บริการจริง ขนาด 10 เตียง ให้บริการจริง 20 เตียง

               ปี พ.ศ.2551 ได้ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น

               ปี พ.ศ.2552 ได้ก่อสร้างอาคารนครินทรารักษ์ เพื่อเปิดให้บริการอาคารห้องพิเศษเดี่ยวจำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องพิเศษเดี่ยว(VIP) จำนวน 2 ห้อง และห้องพิเศษเดี่ยว จำนวน 2 ห้อง

               ปี พ.ศ.2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนครินทรารักษ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

               ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ตลอดจนมีที่ราบไหล่เขา ทิศเหนือติดตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทิศใต้ติดกับอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริม ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศตะวันตกติดกับอำเภอปัว จังหวัดน่าน มีต้นกำเนินแม่น้ำน่านที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดน่าน สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน ส่วนใหญ่จะมีอากาศหนาวเย็นมากที่สุด ในช่วงเดือน ตุลาคม – เดือนมีนาคม