วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

 

พันธกิจ

  1. สร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่ให้เอื้อและสนับสนุนต่อการมีสุขภาพดี มีความพร้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  2. การบริการมีความรวดเร็วปลอดภัย ผู้มารับบริการประทับใจในการให้บริการ นำเทคโนโลยีมาใช้ สามารถสื่อสารทั่วถึงทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน
  3. การมีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม) เน้นการบริการเชิงรุก 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมรใช้ เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
  4. สร้างสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางกายภาพที่ปลอดภัยและภูมิสถาปัตย์ที่สวยงามเอื้อต่อการให้บริการ

 

ค่านิยม

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

 

เข็มมุ่ง

การพัฒนาระบบอนามัยแม่และเด็ก

 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
  4. การสร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี

 

ความสามารถเฉพาะขององค์กร

ความสามารถในการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน