ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 1 เครื่อง