ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือเครื่องเอกเราย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA. จำนวน 1 เครื่อง