1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป

3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (การเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา)

5. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุเภสัชกรรม

6. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2567

7. แผนจัดซ์้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม 2567