1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป

2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุเภสัชกรรม

3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุเอกซเรย์

4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

6. แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา