ลักษณะสำคัญขององค์กร [Organization Profile]

#สภาพแวดล้อมขององค์กร

:บริการหลัก [ Main Service ]

บริการหลักและกลไกการส่งมอบบริการ

รักษาโรค POD IPD ER LR OR
ทันตกรรม
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
ส่งเสริมสุขภาพ ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน
ป้องกันโรค ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน
ฟื้นฟูสุขภาพ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ชุมชน
---------------------------------------------------------------------------

:วิสัยทัศน์ ( Vision )
โรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

:พันธกิจ ( Mission )
1.สร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่ให้เอื้อและสนับสนุนต่อการมีสุขภาพดี มีความพร้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2.การบริการมีความรวดเร็วปลอดภัย ผู้มารับบริการประทับใจในการให้บริการ นำเทคโนโลยีมาใช้ สามารถสื่อสารทั่วถึงทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน
3.การมีระบบการดูแลการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม) เน้นการบริการเชิงรุก 4 มิติ คือส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
4.สร้างสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางกายภาพที่ปลอดภัยและภูมิสถาปัตย์ที่สวยงามเอื้อต่อการให้บริการ

:เข็มมุ่ง (Goal)
การพัฒนาระบบอนามัยแม่และเด็ก
----------------------------------------------------------------------------

#แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

:ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
4.การสร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี

:ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
ความสามารถในการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน

:ค่านิยม (Values) :
การทำงานเป็นทีม (Teamwork)